ГФК СЛОБОДА – МЛАДОСТ ГАТ 0:2

У су­сре­ту два ди­рект­на кон­ку­рен­та у бор­би за оп­ста­нак овог пу­та су Но­во­са­ђа­ни би­ли бо­љи. Ви­ђе­на су два пот­пу­но раз­ли­чи­та по­лу­вре­ме­на. Пр­во у ко­ме су до­ма­ћи на­па­да­ли али без кон­крет­не ре­а­ли­за­ци­је, и дру­го у ко­ме су го­сти, ко­ји до та­да ни­су прак­тич­но има­ли ни јед­ну из­глед­ну при­ли­ку, из две кон­тре до­шли до сва три бо­да.

У 11. ми­ну­ту на­кон из­ве­де­ног ауто са де­сне стра­не, лоп­та сти­же у ка­зне­ни про­стор Но­во­са­ђа­на, на 14. ме­та­ра где је Ђу­кић од­мах по­ку­шао да из­не­на­ди го­лам­на го­сти­ју, ко­ји из­ла­зи успе­шни­ји у де­у­лу са на­па­да­чи­ма Сло­бо­де.  У 30. Ми­ну­ту цен­тар­шут Ср­би­јан­ца, на пе­нал где је овог пу­та гла­вом по­ку­шао ка­пи­тен Га­јић, али је не­пре­ци­зан и лоп­та за­вр­ша­ва пре­ко го­ла. Са­мо ми­нут ка­сни­је усле­ди­ла је и пр­ва при­ли­ка за го­сте. По­сле про­до­ра по де­сној стра­ни Че­ча­ри­ћа и ње­го­вог шу­та, Са­вић је од­лич­но од­бра­нио, али је лоп­та сти­гла до Ву­ка­ди­но­ви­ћа ко­ји шу­ти­ра са се­дам ме­та­ра, а лоп­ту је на гол ли­ни­ји за­у­ста­вио Ра­де Гли­шо­вић и спа­сао чист гол.

У момeнтима ка­да је Сло­бо­да по­че­ла да на­ме­ће свој ри­там, го­сти су из­не­на­да, прак­тич­но без сми­сле­не игре, сти­гли до вођ­ства. Све се до­го­ди­ло у ро­ку од де­вет ми­ну­та. У 51. Ко­ка­но­вић је шу­ти­рао ис­ко­са, са 16 ме­та­ра, Са­вић бра­ни, лоп­та се од­би­ја до Ву­ка­ди­но­ви­ћа ко­ме ни­је би­ло те­шко да сме­сти лоп­ту у мре­жу. Са­мо се­дам ми­ну­та ка­сни­је све на­де до­ма­ћег ти­ма по­то­пио је ре­зер­ви­ста Ко­ка­но­вић. Бр­за по­лу­кон­тра, Шу­шњар, бив­ши Сло­бо­дин играч, је од­ра­дио чи­тав по­сао. Пре­ва­рио је не­ко­ли­ко од­брам­бе­них игра­ча свог бив­шег клу­ба, упо­слио Ко­ка­но­ви­ћа ко­ји је ма­ло ис­ко­са са пет ме­та­ра по­слао лоп­ту иза ле­ђа овог пу­та не­моћ­ног Са­ви­ћа.

С. Р.

Сло­бо­да – Мла­дост ГАТ 0:2 (0:0)

УЖИ­ЦЕ: Ста­ди­он: „Ра­до­мир Ан­тић“. Гле­да­ла­ца: 1500. Су­ди­ја: Урош Ржић. Стрелци: Ву­ка­ди­но­вић у 51, Ко­ка­но­вић у 58.  ми­ну­ту. Жу­ти кар­то­ни: Са­вић, Ђ. Гли­шо­вић, П. Јо­ва­но­вић, Ста­но­је­вић (ГФК Сло­бо­да), Дроб­њак, Бје­лош, Че­ча­рић, Ба­ла­ба­но­вић (Мла­дост ГАТ).

СЛО­БО­ДА: Са­вић 6,5, Јан­ко­вић 6,5, Ра­шко­вић 7 (од 63. Алић – ), Га­јић 7 ( од 55. Ше­драк 6), Ђу­кић 6,5 (од 63. Стар­че­вић 6,5), Ђ. Гли­шо­вић 6. Р. Гли­шо­вић 6,5, Абра­хамс – (од 6 Ту­ма­бас 6), Ср­би­ја­нац 6,5, Ста­но­је­вић 6 , Ми­јанг 6 (од 45 Си­ла­ђи 6,5).

МЛА­ДОСТ ГАТ: Жив­ко­вић 7, Дроб­њак 6,5  (од 45 Ду­бач­кић 6,5), Ву­ка­ди­но­вић 7,5 (од 81. Ђу­ри­чин -), Јо­кић 6,5 (од 71. Ба­ла­ба­но­вић -), Бје­лош 6,5 (од 63. Ми­то­ше­вић 6,5), Та­на­син 6,5 , Ви­до­вић 6,5, Бу­га­рин 7, По­по­вић  6,5 (од 45. Ко­ка­но­вић 7), Че­ча­рић 7.

Извор: http://www.dnevnik.rs

ОБЈАВЉЕНО: 25. 02. 2024.

ПОДЕЛИТЕ СА ДРУГИМА!