ПРВА ПОБЕДА ЖЕЛЕЗНИЧАРА У НОВОЈ ГОДИНИ

Фуд­ба­ле­ри Же­ле­зни­ча­ра од­и­гра­ли су пр­ву утак­ми­цу у но­вој го­ди­ни, а ри­вал им је би­ла еки­па Зви­је­зде 09.

Иза­бра­ни­ци Не­на­да Ми­ја­и­ло­ви­ћа сла­ви­ли су за 3:1, а го­ло­ве су да­ли Ло­ко­са у 68. ми­ну­ту, Па­влов у 79. и Ма­и­са у 89. ми­ну­ту за Же­ле­зни­чар. Је­ди­ни по­го­дак за тим из Ста­ни­ши­ћа дао је Ра­хи­мић у 45. ми­ну­ту.

Пр­во по­лу­вре­ме при­па­ло је го­сту­ју­ћој еки­пи, док је у на­став­ку утак­ми­це еки­па из Пан­че­ва од­и­гра­ла вр­хун­ски. До­бро су се сна­шли иза­бра­ни­ци Не­на­да Ми­ја­и­ло­ви­ћа, ко­ри­сти­ли су шна­се, да би на кра­ју сла­ви­ли са 3:1.

Би­ла је ово ујед­но и од­лич­на увер­ти­ра пред су­тра­шњи од­ла­зак еки­пе на Ки­пар, где ће Же­ле­зни­чар од­и­гра­ти че­ти­ри кон­трол­не утак­ми­це.

Пр­ви меч Же­ле­зни­чар ће од­и­гра­ти про­тив Хло­ру­бо­ја 19. ја­ну­а­ра, сле­ди дуел са пољ­ском Ле­хи­јом 21. ја­ну­а­ра, три да­на ка­сни­је иза­бра­ни­ци Не­на­да Ми­ха­и­ло­ви­ћа игра­ће са Лу­чан­ци­ма, док ће бу­гар­ски Бо­тев би­ти по­след­њи тест 27. ја­ну­а­ра пред по­вра­так у Ср­би­ју.

Извор: http://www.rtvpancevo.rs

ОБЈАВЉЕНО: 17. 01. 2024.

ПОДЕЛИТЕ СА ДРУГИМА!