У НЕДЕЉУ НА „КА­РА­ЂОР­ЂУ“ ПО­КРА­ЈИН­СКИ ДЕР­БИ: ВОЈ­ВО­ДИ­НА – СПАР­ТАК ЖК (18.30)

Неће бити нимало лако.

Ре­зул­тат­ска не­пред­ви­ди­вост утак­ми­ца из­ме­ђу Вој­во­ди­не и Спар­та­ка увек је био мо­тив ви­ше за по­се­ту ста­ди­о­ну. Без об­зи­ра да ли је реч о до­га­ђа­ју у Но­вом Са­ду или у Су­бо­ти­ци. Та­ко је и пред предстојећи по­кра­јин­ски дер­би на Ка­ра­ђор­ђу. Обе еки­пе стар­то­ва­ле су у рас­ко­ра­ку са соп­стве­ним на­ме­ра­ма. Тек по је­дан бод (од мо­гу­ћих шест) ис­под је ни­воа ко­јим се европ­ски пу­те­ви на­ја­вљу­ју.

– Ова утак­ми­ца за нас је вр­ло бит­на – ре­као је тре­нер Вој­во­ди­не Бо­жи­дар Бан­до­вић. – Исти­на, ре­зул­та­ти ни­су у скла­ду са оче­ки­ва­њи­ма, али у до­бром де­лу из­гле­да­ли смо до­бро на го­сто­ва­њу у Кра­гу­јев­цу. Ве­ру­јем у овај тим и од игра­ча оче­ку­јем да и они ве­ру­ју у се­бе и соп­стве­не мо­гућ­но­сти, да по­бе­де ту не­га­тив­ну енер­ги­ју и нер­во­зу. Игра­мо про­тив еки­пе ко­ја фор­си­ра си­стем 3-5-2, ко­ју је так­тич­ки нај­те­же са­вла­да­ти. На на­ма је да по­се­дом и про­ме­ном стра­на ис­ко­ри­сти­мо ква­ли­тет ко­ји има­мо. Пред на­ма је утак­ми­ца где то мо­ра­мо и мо­же­мо да до­не­се­мо.

По­след­њи пут Вој­во­ди­на је са 1:0 сла­ви­ла про­тив су­бо­тич­ког ти­ма пре три го­ди­не у так­ми­че­њу за Куп Ср­би­је. У шест су­сре­та ко­ји су усле­ди­ли Спар­так је са две по­бе­де и че­ти­ри ре­ми­ја био ку­ди­ка­мо успе­шни­ји тим.

– Мо­ра­мо да пре­ва­зи­ђе­мо сва­ку мо­гућ­ност да се оп­те­ре­ћу­је­мо не­га­тив­ним ста­ти­сти­ка­ма – на­ста­вио је Бан­до­вић. – У тим не­по­треб­ним се­ћа­њи­ма гу­би­мо 10 или 15 ми­ну­та утак­ми­це. Мо­ра­мо да стар­ту­је­мо од пр­вог ми­ну­та и да тра­је­мо до кра­ја утак­ми­це. На­ше опре­де­ље­ње је да има­мо по­сед и од то­га не­ће­мо да од­у­ста­је­мо. То је бу­дућ­ност ко­лек­ти­ва. Не­ће­мо од­у­ста­ти од на­па­дач­ког сти­ла, с тим да у не­ким си­ту­а­ци­ја­ма ка­да из­гу­би­мо лоп­ту мо­ра­мо од­луч­ни­је да ре­а­гу­је­мо, ка­ко нам се не би по­на­вља­ле си­ту­а­ци­је као код во­де­ћег го­ла Рад­нич­ког. 

Пр­во по­лу­вре­ме про­тив Ара­ра­та на Ки­пру и раз­вој си­ту­а­ци­је до при­мље­ног го­ла на прет­ход­ној утак­ми­ци мо­де­ли су ко­је је Бан­до­вић озна­чио као пут сна­жне Вој­во­ди­не, до­стој­не вр­ха су­пер­ли­га­шке та­бе­ле. Убе­ђен да је са сво­јим иза­бра­ни­ци­ма на пра­вом пу­ту, под­се­тио је и на усло­ве за игру на на­шим те­ре­ни­ма, ди­ја­ме­трал­не у од­но­су на уре­ђе­не ки­пар­ске те­ре­не, на ко­ји­ма су се при­пре­ма­ли за на­ста­вак пр­вен­ства. У сва­ком слу­ча­ју, су­срет са ком­ши­ја­ма са се­ве­ра Бач­ке озна­чио је као истин­ски тест вред­но­сти све­га што је у се­зо­ни на­сле­дио од дво­ји­це прет­ход­ни­ка и на при­пре­ма­ма над­гра­дио.

Л. Бакмаз


Фуд­ба­ле­ри за по­моћ Кр­сти­ћи­ма

При­ход са утак­ми­це би­ће усме­рен де­ве­то­чла­ној по­ро­ди­ци Кр­стић, ко­ја је оста­ла без кро­ва над гла­вом по­сле по­жа­ра у ко­ме је из­го­ре­ла њи­хо­ва клу­ћа у Те­ме­ри­ну. Це­не ула­зни­ца су: за­пад 300, ис­ток 200 ди­на­ра. Бла­гај­не на ста­ди­о­ну ра­де у недељу од 16 ча­со­ва.

Фото: Спартак Жрепчева крв
 
 
ОБЈАВЉЕНО: 24. 02. 2024.

ПОДЕЛИТЕ СА ДРУГИМА!